• Zwroty i reklamacje

IV. ZWROTY I REKLAMACJE

1.Towary oferowane w sklepie internetowym są  dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu dostarczanymi na podany adres e-mail.

2.Reklamacje składa się w następujący sposób:

a) droga pocztowa na adres: JeBut.pl sp. z o.o. , ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce lub

b) droga elektroniczna na adres: sklep@jebut.pl

c) w każdym przypadku towar należy odesłać na adres firmy:JeBut.pl sp. z o.o. , ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce

3.O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora

4.Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon lub faktura  którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki

5. JeBut.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier), oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu, a także nie dostosowania się przez klienta do wytycznych wytycznych przy zamówieniu.

6.Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy. Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: JeBut.pl sp. z o.o. , ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia, które otrzymał na adres e-mail.

7.Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: JeBut.pl sp. z o.o. , ul.Łąkowa 3 ,18-400 Konarzyce

8.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. JeBut.pl sp. z o.o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu

9.Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

10.Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego

11.Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do JeBut.pl sp. z o.o. nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

12.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej

13.W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie www.jebut.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez JeBut.pl sp. z o.o. reklamowanych towarów

14.Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi JeBut.pl sp. z o.o.

15.Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar    

16.W razie niezajęcia przez JeBut.pl sp. z o.o. stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez JeBut.pl sp. z o.o. za zasadną.

17.UWAGA! ZWROTY PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE Z ZAŁĄCZONYM "FORMULARZEM ZWROTU", W INNYM WYPADKU ZWROT NIE BĘDZIE UZNANY.