• Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

1.Sklep internetowy Jebut.pl sp. z o.o. znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://jebut.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu

2.Sklep internetowy http://jebut.pl jest obsługiwany przez firmę Jebut.pl sp. z o.o.  e-mail: sklep@jebut.pl adres: Nowogrodzka 155D/3, 18-400 Łomża NIP 5242899314 Regon 385743560 Spółka wpisana jest w KRS pod numerem 0000832443

3.Regulamin sklepu stanowi integralną część umowy

4.Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

5.Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty

II.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon jest wykorzystany do realizacji składanych zamówień

2.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Jebut.pl sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy i potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży

3.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane

4.Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sklep. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również warunki sprzedaży. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu

5.Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru

6.O ile zamówiony przez Klienta towar jest dostępny, czas dostarczenia towaru na podany w zamówieniu adres w normalnym toku czynności będzie wynosił około 72 godzin od chwili wpłynięcia zamówienia. W przypadku jednak, gdy Klient wybierze przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na konto firmy

7.Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień, w przypadku przesyłki pobraniowej w razie nieodebrania przesyłki przez kupującego JeBut.pl sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zastosowania kary w wysokości 100 zł. Kupujący wybierając opcję płatności za pobraniem wyraża zgodę na przekazanie swoich danych firmie windykacyjnej. Koszt egzekucji należności ponosi kupujący.

8.Towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich

9.Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep http://jebut.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Jebut.pl sp. z o.o.

10.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Jebut.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni powiadomić Klienta

11.Do czasu pełnej zapłaty ceny, wysłane przez sklep http://jebut.pl towary pozostają własnością Jebut.pl sp. z o.o.

III.CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1.Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym http://jebut.pl są podane w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto)

2.Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta

3.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

IV.GWARANCJE I REKLAMACJE

1.Towary oferowane w sklepie internetowym są  dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu 

2.Reklamacje składa się w następujący sposób:

a) droga pocztowa na adres: Jebut.pl sp. z o.o., ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce lub

b) droga elektroniczna na adres: sklep@jebut.pl

c) w każdym przypadku towar należy odesłać na adres firmy: Jebut.pl sp. z o.o., ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce

3.O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora

4.Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon lub faktura  którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki

5. JeBut.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier), oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu

6.Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy. Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: Jebut.pl sp. z o.o., ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

7.Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: Jebut.pl sp. z o.o., ul. Łąkowa 3, 18-400 Konarzyce

8.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie.  JeBut.pl sp. z o.o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu

9.Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

10.Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków za transakcję zostanie dokonany na rachunek przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11.Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Jebut.pl sp. z o.o. nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

12.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej

13.W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie www.jebut.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Jebut.pl sp. z o. o.  reklamowanych towarów

14.Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Jebut.pl sp. z o.o.

15.Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar    

16.W razie niezajęcia przez Jebut.pl sp. z o.o. stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Jebut.pl sp. z o.o. za zasadną

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie http://jebut.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej

2.Jebut.pl sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

3.Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych

4.Jebut.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego

  • Sklep zamknięty

Sklep zamknięty